بایگانی‌های مرتبط با » فردین علیخواه

فردین علیخواه/

لطفا هر طور راحتید ننویسید

بررسی سبک نگارش برخی از اعضای کاربران شبکه های اجتماعی مجازی حاکی از آن است که آنان تابع هیچ قاعده ای نبوده و در لحظه ؛ هر کلمه را هر طور که مایل اند می نویسند. یادداشت در این خصوص است.

موضوع‌های پیشنهادی: